4 x Turnigy 1000kv Morts $40 (0g)

1 x LynxMotion V-Taill 500 kit $100 (1g)