FPV

1 x Dart 250 Frame $52 (135g)

1 x Naze 32 Flight Controller $30 (6g)

1 x Multistar Elite 2204-2300kV Motors $57 (96g)

4 x Afro 12A ultra lite ESC $40 (40g)

1 x Multistar 3S 1400mAh 40-80C ..... $16 (115g)

2 x Gemfan 5030 Prop pair $4 (8g)

1 x Turnigy 9X Receiver V2 $9 (18g)

1 x Quanum FPV Bundle $99 (0g)

1 x TS5823 V2 FPV Transmitter (Bundle) $0 (8g)

1 x 480 TVL Sony CCD Camera (Bundle) $0 (15g)

1 x HK CP Antenna (Bundle) $0 (12g)